Птици

.

Орнитофауната на района е изключително богата, като голяма част от видовете са с висока консервационна значимост. Специално внимание заслужават черен щъркел (Ciconia nigra), орел-змияр (Circaetus gallicus), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), малък орел (Hieraaetus pennatus), орел рибар (Pandion haliaetus).

.

Орел рибар (Pandion haliaetus)

.

Поради националната и европейска значимост на района за птиците, той е определен за защитена зона „Емине” по Натура 2000, съгласно Директивата за птиците на Европейския съюз.През района преминава прелетния път Via Pontica с международно значение като типично „място с тесен фронт на миграция” за прелитащите над нея пеликани, щъркели и грабливи птици. Мигриращите птици се концентрират да преминават Стара планина именно в най-източната и част, поради факта че е сравнително най-ниската и лесна за преминаване преграда.

.

Земеродно рибарче (Alcedo atthis)

.

Щъркелите и пеликаните често могат да бъдат наблюдавани над Центъра за костенурки. Гористата част се използва от мигрантите – главно грабливите птици за хранене и нощуване. Равнинните части южно от планинските склонове се използват от нощувалите и прелитащите мигранти за набиране на височина. Значителни количества бели щъркели и пеликани прелитат и над акваторията. Крайбрежните скали и акваторията на защитена зона „Емине” са едни от малкото в България, където постоянно се среща средиземноморския буревестник (Puffinus yelkouan).

.

Черен щъркел (Ciconia nigra)

.

Защитена зона „Емине” е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за този вид, както и за големия маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), горската чучулига (Lullula arborea), полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata), средния пъстър кълвач (Dendrocopos medius), малкия креслив орел (Aquila pomarina), късопръстия ястреб (Accipiter brevipes), черногърбото каменарче (Oenanthe pleshanka), речната рибарка (Sterna hirundo) и белочелата рибарка (Sterna albifrons).

.

Черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka)

.

През зимата в крайбрежните морски води се концентрират значими количества черногуши гмуркачи (Gavia arctica), кафявоглави потапници (Aythya ferina) и други водолюбиви птици. В гористите части се срещат: осояд (Pernis apivorus), орел змияр (Circaetus gallicus), малък креслив орел (Aquila pomarina), малък орел (Hieraaetus pennatus), орел рибар (Pandion haliaetus), ловен сокол (Falco cherrug), козодой (Caprimulgus europaeus), синявица (Coracias garrulus), сив кълвач (Picus canus), черен кълвач (Dryocopus martius), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), горска чучулига (Lullula arborea), голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) и полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata). Тези видове гнездят по дърветата и храстите в покрайнините на гората или по високи скалисти места.

.

Горска чучулига (Lullula arborea)

.

Покрай полските пътища и в съседните имоти са се запазили подивели плодни дървета, сред които могат да се срещнат сивия кълвач (Picus canus), черния кълвач (Dryocopus martius), сирийския пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), средния пъстър кълвач (Dendrocopos medius), и горската чучулига (Lullula arborea).

.

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus)

.

Тези видове проявяват толерантност по отношение на човешкото присъствие и могат да се видят в дворовете и градините на село Баня. Няколкото вида орли и соколи използват като места за хранене горските и степнните места, богати на храна (мишевидни гризачи, гущери и по-едри насекоми). Тези птици са с много малка плътност – 5-6 двойки за защитена зона „Емине – Иракли“. В миналото, когато околностите на селата са били използвани за хармани и отглеждане на домашни птици (пуйки и кокошки), крайселските територии са предлагали изобилие от гризачи и дребни, хранещи се предимно със семена птици, което е било предпоставка за по-голям брой грабливи птици в крайселските територии. Поради малката плътност на грабливите птици, над село Баня могат да се видят само в полет при миграции или случайно при скитничество.

.

Козодой (Caprimulgus europaeus)

.

Най-често около/в Центъра за костенурки могат да се видят птиците (Passer domesticus), полско врабче (Passer montanus), гарван (Corvus corax), домашен гълъб (Columba livia f.domestica), гургулица (Streptopelia turtur), сврака (Pica pica), полска врана (Corvus frugilegus), сива врана (Corvus corone cornix), селска лястовица (Hirundo rustica), градска лястовица (Delichon urbica), козодой (Caprimulgus europaeus). Видовете малък ястреб (Accipiter nisus), обикновен мишелов (Buteo buteo), черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) и сокол орко (Falco subbuteo), образуват струпвания по време на прелет, като местата за почивка по време на прелет винаги са дървета в покрайнините на гора. Черношипата ветрушка (Falco tinnunculus) гнезди често пъти в изоставени гнезда на свраки. Плътността на популацията и тук е много малка – 20 двойки, а при прелитане са регистрирани до 50 индивида.   

.

Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata)

.

Редовно наблюдавани видове птици в Центъра за костенурки, над него или в околностите му

малък креслив орел (Aquila pomarina)
малък орел (Hieraaetus pennatus)
осояд (Pernis apivorus)
сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus)
черен кълвач (Dryocopus martius)
сив кълвач (Picus canus)
среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius)
малък пъстър кълвач (Dendrocopos minor)
папуняк (Upupa epops)
червенокръста лястовица (Cecropis daurica)
полска бъбрица (Anthus campestris)
ориенталско каменарче (Oenanthe isabellina)
източен планински певец (Phylloscopus orientalis)
голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum)
ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria)
градинска дърволазка (Certhia brachydactyla)
червеногърба сврачка (Lanius collurio)
червеноглава сврачка (Lanius senator)
жълта стърчиопашка (Motacilla flava)
испанско врабче (Passer hispaniolensis)
черешарка (Coccothraustes coccothraustes)
черноглава овесарка (Emberiza melanocephala)
зеленогуша овесарка (Emberiza cirlus)
градинска овесарка (Emberiza hortulana)
жалобен синигер (Poecile lugubris)
обикновен пчелояд (Мerops apiaster)
орехче (Troglodytes troglodytes)
козодой (Caprimulgus europaeus)

.

Градинска овесарка (Emberiza hortulana)

.

Птици, срещащи се в защитени зони Емине и Емине – Иракли, включени в Приложение I на Директива 79/409/ EEC

черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka)
земеродно рибарче (Alcedo atthis)
сив кълвач (Picus canus)
черен кълвач (Dryocopus martius)
среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius)
сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus)
козодой (Caprimulgus europaeus)
дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra)
полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquatа)
голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum)
късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla)
горска чучулига (Lullula arborea)
градинска овесарка (Emberiza hortulana)
черночела сврачка (Lanius minor)
червеногърба сврачка (Lanius collurio)
белочела сврачка (Lanius nubicus)
ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria)
полска бъбрица (Anthus campestris)
бял щъркел (Ciconia ciconia)
черен щъркел (Ciconia nigra)
белошипа ветрушка (Falco naumanni) сокол скитник (Falco peregrinus)
ловен сокол (Falco cherrug)
късопръст ястреб (Accipiter brevipes)
белоопашат мишелов (Buteo rufinus)
орел рибар (Pandion haliaetus)
осояд (Pernis apivorus)
орел змияр (Circaetus gallicus)
малък креслив орел (Aquila pomarina)
малък орел (Hieraaetus pennatus)
ливаден блатар (Circus pygargus)
степен блатар (Circus macrourus)
полски блатар (Circus cyaneus)
тръстиков блатар (Circus aeruginosus)

Вашият коментар