Наблюдение на земноводни и влечуги

.

В периода май-септември Центърът за костенурки организира излети по Черноморското крайбрежие за наблюдение на костенурки в естествената им среда, както и на земноводни и други влечуги. Излетите са в рамките на еднодневна екскурзия и са с включен транспорт и водачество на български или английски език.  

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)

България е обитавана от 20 вида земноводни и 35 вида влечуги, по-голямата част от които са представени от стабилни популации, като по този начин се нарежда сред най-богатите по херпетологична фауна европейски държави. Много от видовете, които се срещат тук могат да се видят само в тази част на континента.

Списък на българската херпетофауна

Дъждовник (Salamandra salamandra)

Алпийски тритон (Mesotriton alpestris)

Обикновен / Малък тритон (Lissotriton vulgaris)

Южен гребенест тритон (Triturus karelinii)

Северен гребенест тритон (Triturus cristatus)

Дунавски гребенест тритон (Triturus dobrogicus)

Балкански тритон (Triturus ivanbureschi)

Червенокоремна бумка (Bombina bombina)

Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)

Обикновена чесновница (Pelobates fuscus)

Сирийска чесновница (Pelobates syriacus)

Голяма / Кафява крастава жаба (Bufo bufo)

Зелена крастава жаба (Bufo viridis)

Дървесна жаба (Hyla arborea)

Гръцка жаба (Rana graeca)

Горска жаба (Rana dalmatina)

Планинска жаба (Rana temporaria)

Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus)

Зелена водна жаба (Pelophylax esculentus)

Малка водна жаба (Pelophylax lessonae)

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)

Каспийска блатна костенурка (Mauremys rivulata)

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)

Червенобуза блатна костенурка (Trachemys scripta) – неместен вид

Балкански гекон (Mediodactylus kotschyi)

Средизамноморски гекон (Hemidactylus turcicus)

Късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii)

Безкрак гущер (Pseudopus apodus)

Слепок (Anguis fragilis)

Зелен гущер (Lacerta viridis)

Ивичест гущер (Lacerta trilineata)

Ливаден гущер (Lacerta agilis)

Горски гущер (Darevskia praticola)

Змиеок гущер (Ophisops elegans)

Македонски гущер (Podarcis erhardii)

Стенен гущер (Podarcis muralis)

Кримски гущер (Podarcis tauricus)

Живороден гущер (Zootoca vivipara)

Червейница (Typhlops vermicularis)

Пясъчна/турска боа (Eryx jaculus)

Голям стрелец (Dolichophis caspius)

Тънък стрелец (Platyceps caspius)

Черноврата стрелушка (Platyceps collaris)

Леопардов смок (Zamenis situla)

Смок мишкар (Zamenis longissimus)

Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata)

Пъстър смок (Elaphe sauromates)

Медянка (Coronella austriaca)

Жълтоуха водна змия (Natrix natrix)

Сива водна змия (Natrix tessellata)

Вдлъбнаточел смок (Malpolon insignitus)

Котешка змия (Telescopus fallax)

Пепелянка (Vipera ammodytes)

Усойница (Vipera berus)

Пепелянка (Vipera ammodytes montandoni)

Земноводни и влечуги в Еминска планина

Еминска планина е важен биокоридор за разпространението на термофилна фауна. Поради голямото разнообразие от земноводни и влечуги, района е предложен за Херпетологично важно място. От тази група животни с най-голяма консервационна важност са червенокоремна  бумка (Bombina bombina), пъстър смок (Elaphe sauromates), леопардов смок  (Elaphe situla), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), шипобедрена костенурка (Testudo graeca). Популациите на сухоземни костенурки са намалели значително в резултат на интензивното им събиране за храна, практикувано в миналото. Въпреки това техните местообитания в момента са в сравнително добро състояние и на места има отлични условия за възстановяването на двата вида.

Кримски гущер (Podarcis tauricus)

Кои видове могат да се наблюдават в района на Центъра за костенурки ?

Дъждовник (Salamandra salamandra)

Обикновен (малък) тритон (Lissotriton vulgaris)

Червенокоремна бумка (Bombina bombina)

Сирийска чесновница (Pelobates syriacus balcanicus)

Зелена крастава жаба (Pseudepidalea viridis)

Кафява крастава жаба (Bufo bufo)

Дървесна жаба (Hyla orientalis)

Горска жаба (Rana dalmatina)

Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus)

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)

Балкански гекон (Mediodactylus kotschyi danilevskii)

Късокрак гушер (Ablepharus kitaibelii)

Слепок (Anguis fragilis)

Безкрак гушер (Pseudopus apodus)

Горски гушер (Darevskia praticola pontica)

Ивичест гушер (Lacerta trilineata dobrogica)

Зелен гушер (Lacerta viridis viridis/meridionalis)

Стенен гушер (Podarcis muralis)

Кримски гушер (Podarcis tauricus)

Голям стрелец (Dolichophis caspius)

Черноврата стрелушка (Platyceps collaris)

Пъстър смок (Elaphe sauromates)

Мишкар (Zamenis longissimus)

Леопардов смок (Zamenis situla)

Медянка (Coronella austriaca)

Жълтоуха водна змия (Natrix natrix)

Сива водна змия (Natrix tessellata)

Пепелянка (Vipera ammodytes montandoni)

Безкрак гушер (Pseudopus apodus)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *