Защитени от закона

.

ДВАТА ВИДА СУХОЗЕМНИ КОСТЕНУРКИ, ЖИВЕЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ СА СВЕТОВНО ЗАЩИТЕНИ!

В Българското законодателство сухоземните костенурки попадат под протекцията на Закона за билогичното разнообразие (приложение № III). Този закон предвижда максимален защитен статус на видовете в съответствие с изискванията на конвенциите и Директивата за местообитанията, транспонирана в него.ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, обнародван в ДВ, бр. 77 от 9.08.2002 г.,т. 5, р. 4, № 410.

“Чл. 38. (1) За животинските видове от Приложение № 3 се забраняват:
1. всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи;
2. преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция;
3. унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда;
4. увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция;
5. вземане на намерени мъртви екземпляри;
6. притежаване, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри;
7. препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.”

Чл. 125. За нарушение на чл. 38, чл. 39, ал. 1, чл. 40, чл. 41, ал. 3, чл. 44, 46, чл. 47, ал. 1, чл. 60, ал. 2 и 3, чл. 100, чл. 102, ал. 1 и чл. 111, т. 1 физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.
Чл. 129. (1) Вещите, предмет на нарушение, и вещите, послужили за неговото извършване, се отнемат в полза на държавата.

.

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 278в.(3) (Изм. – ДВ, бр. 85 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 133 от 1998 г.) Който унищожи или повреди изключително ценни единични и невъзстановими земни и скални образувания, пещери, екземпляри от европейски или световно застрашени диви растения и животни, обявени за защитени, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от двеста до две хиляди лева, както и с обществено порицание.

.

В международното законодателство сухоземните костенурки фигурират в:

  • Червения списък на Световния съюз за защита на природата (IUCN), като шипобедрената костенурка (Testudo graeca) спада към категория “уязвим”, а шипоопашатата (Testudo hermanni) към категория “нисък риск”;
  • Конвенция за опазване на европейската дива флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция), Приложение II;
  • Директива 92/43 на ЕС от 21.05.1992г. за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Приложение II и IV;
  • Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), Приложение II.

Вашият коментар