2020 г. – предизвикателства и успехи

           

Центърът за костенурки ежегодно подслонява, оказва грижи и лечение на няколко стотин конфискувани и бедстващи костенурки. Той е включен към Заповед на МОСВ № РД-826/02.11.2012 г. за определяне на местата, изпълняващи функции на спасителни центрове. Центърът все още е зависим от външно финансиране на дейностите си и това е основното предизвикателство пред развитието му. Ежегодно сме изправени пред опасността да останем без достатъчно средства за пълноценното си функциониране. Ежегодно търсим всякакви канали за финансирането си и не просто за оцеляване, а и за развитие. През последните няколко години Предприятието за управление на дейностите по околната среда (ПУДООС) ни подаде ръка и финансира цялостната издръжка на Центъра. През 2020 г. ПУДООС отпусна средства за изпълнение на проект „Осигуряване на годишна помощ на Центъра за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки, функциониращ към Фондация „Геа Челониа”.

Предизвикателства и оцеляване

Възстановяващи се костенурки
Пациенти, приети през 2020 г. си оспорват най-привлекателното място, огряно от последните за деня слънчеви лъчи

След официалното му определяне за Спасителен център и във връзка с все по-честото отразяване на дейността му в медиите, значително се увеличи броят на подаваните сигнали за бедстващи костенурки и приетите животни, вкючително и на сладководни и неместни видове. Нарасналите предизвикателства и ограничените финансови възможности наложиха осигуряване на допълнителен финансов  ресурс за функционирането на Спасителния център. През изминалата 2020 г. ПУДООС отпусна финансиране на Центъра за четвърти път, с което осигури успешното му функциониране. То даде възможност на екипа ни да се отзове на всички подадени сигнали и да приеме всички костенурки, нуждаещи се специализирана помощ. Висок е процента на успешно излекуваните и рехабилитирани костенурки, по-ефективно е разпространяването на информация до широк кръг хора, по-широка е гамата на предлаганите дейности при обслужване на посетителите. По този начин постигнахме по-висока институционална значимост. През последните пет години екипът ни натрупа ценен опит при планиране, организиране, провеждане, контрол и отчитане на консервационните и административно-управленски дейности на Спасителния център.

Обикновени блатни костенурки - бебета
Освен сухоземни костенурки, през 2020 г. при нас се излюпиха и три водни

Проектът

Основната цел на проекта беше осигуряване на институционална и финансова устойчивост – цел, която бе постигната с описаните по-долу дейности.

Спасителна и рехабилитационна дейност

Тази дейност обхваща приютяване, лечение и освобождаване обратно в природата на предадени, конфискувани и пострадали костенурки. 2020 година стартира с малко пациенти за Спасителния център. Поради наложеното извънредно положение и слабия трафик по пътищата не беше отчетен нито един случай на постъпила тежко ранена костенурка през месеците март, април и май, които обикновено са особено натоварени месеци с тежко пострадали костенурки по пътищата. Топлата зима и ранната пролет все пак доведоха рано пациенти в Центъра, но като цяло това бяха костенурки в добро общо състояние, изложени на временно отрицателно въздействие – дехидратирани, опаразитени, с леки наранявания или охлузвания. Най-голям беше процентът на постъпилите костенурки през месеците юли и август. Обработените сигнали за годината са около 1000. Слабата мобилност на хората през годината доведе до спад на приетите костенурки, и най-вече на пациентите с фрактури, откъдето и смъртността на лекуваните отбеляза спад в сравнение с предишни години.

Пациентите на Спасителния център за последните 5 години
Таблица на пациентите на Центъра за костенурки за 2020 г.

Както е видно, през 2020 г. в ЦРРСК официално са приети общо 205 костенурки. Поради забавяне в кореспонденцията с РИОСВ, значителна част от протоколите пристигат със закъснение, като и до момента очакваме да получим такива. Голяма част от костенурките обаче пристигат без предизвестие и без документ – констативен протокол или разпореждане за настаняване от съответния РИОСВ. Такива пациенти не се връщат, но те не фигурират в общата бройка на приетите костенурки. Важно е да се отбележи субективният характер при регистриране на случаите на бедстващи животни по отношение на общественото съзнание. Като цяло областите, в които гражданите са най-активни в подаване на сигнали са Бургас, София, Шумен, Стара Загора, Пловдив, Варна и Велико Търново.

Смачкана костенурка на пътя
Най-честите жертви са костенурките, пресичащи пътищата

Причините за приемане са най-разнообразни, но преобладават случаите на костенурки – жертви по пътищата, ранени при срещи с кучета, от косачки, с прободни рани и с гъбични инфекции. Много чести са случаите на опаразитяване и дехидратиране, особено на костенурките, намерени в нехарактерна за тях среда – в населени места. Немалък е броят на постъпилите костенурки без наранявания или други проблеми. Те подлежат на връщане в природата по най-бързия начин, в района откъдето са иззети или намерени, а когато той е неясен – в пределите на защитени територии или отдалечени от населените места и пътищата хабитати на костенурки.

Прием на костенурки - пациенти
28 костенурки, намерени в шахта в Сандански постъпиха в Центъра през месец юли

Във връзка с причините за постъпване, най-честите манипулации при прием са обезпаразитяване, почистване и дезинфекция на повърхностни рани, спиране на кръвоизливи,  имобилизиране на открити или закрити фрактури и фиксиране на черупката.

Лекуване на костенурка
Фиксиране на черупката след фрактура

През активния сезон на костенурките за изминалата година във външния изолатор на Центъра постоянно има между 10 и 20 новопостъпилите пациенти. Карантината или продължителността на лечението и рехабилитацията са различни при всеки отделен случай – от няколко дни до цяла година, а понякога и повече. Ежедневните грижи за настанените костенурки са свързани с преглед, лечение, хранене, почистване, дезинфекция, смяна на превръзки. От изолатора костенурките се освобождават или се преместват в заграждение за възстановяване според вид, възраст и пол (новоизлюпени, ювенилни или възрастни).

Костенурки - пациенти
Възстановяващи се пациенти

Ежегодно се увеличава броят на костенурките, които остават негодни за самостоятелен живот на свобода в резултат на различни причини, най-често на сериозни травми или дълъг престой в плен. Такива костенурки остават в Центъра за постоянно отглеждане. През 2020 г. пациентите, които не могат да бъдат освободени в природата са 12 – 8 шипобедрени и 4 шипоопашати костенурки. Към края на сезона броят на оставащите в Центъра е 66  костенурки – 23 шипобедрени и 43 шипоопашати, като в това число са и екземплярите, приети през минали години. 11 от оставащите костенурки, поради специфичното им състояние се нуждаят от непрекъснато наблюдение и грижи в активно състояние без зимен сън. Те са настанени в специално помещение, оборудвано с необходимите отоплителни и осветителни уреди.

Костенурка с три крака
Постоянен обитател на Центъра

Успешно излекувани и освободени през 2020 г. са 155 костенурки – 71 шипобедрени и 80 шипоопашати и 4 обикновени блатни костенурки.  5 са костенурките лекувани с летален изход – 1 шипобедрена и 4 шипоопашати.

Освобождаване на костенурки
Готови за освобождаване

Предвид големия брой индивиди от двата пола на едно място, постоянно пребиваващите и възстановяващите се костенурки са постоянен източник на нови поколения. За яйцеснасяне са създадени подходящи условия – повишения, наподобяващи хълмове с подходящи почвено-температурни параметри. В периода на яйцеснасяне женските костенурки се наблюдават ежедневно и непосредствено след снасяне гнездата се маркират. Повечето яйца се събират и поставят в инкубатор при определена температура и влажност, с цел поддържането на оптимални условия и максимална излюпваемост.

Новоизлюпена костенурка
Добре дошло на белия свят, малко бебе!

През 2020 г. в ЦРРСК са излюпени 164 костенурки – 79 шипобедрени и 85 шипоопашати. След излюпването им през периода август – октомври, малките костенурки са преместени за доотглеждане в отделни волиери, разделени по видове и осигуряващи защита от дребни гризачи, грабливи птици, котки и други хищници. Те ще бъдат освободени през пролетта на 2021 г., с изключение на най-слабите от тях, които се нуждаят от допълнителни грижи до готовността им за освобождаване. Новоизлюпените костенурки се разселват в райони с критично намалели или изчезнали популации. Тази дейност е от важно значение за запазване на популациите в България.

Грижи за най-малките костенурки
Грижите за най-малките включват и редовно киснене, което помага за добрата хидратация

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА КОСТЕНУРКИ

До ноември 2015 г. екипът ни работеше изцяло на доброволни начала. Финансирахме сами дейността си, а през отделни години получихме грантово финансиране на проектите си. Те обаче не покриваха издръжката на Центъра. След получената първа издръжка от ПУДООС през 2015 г. Спасителният център заработи с тричленен екип и с допълнителен сезонен работник в най-натоварените месеци. Това чувствително подобри ефективността на работата ни.

Подготовка за освобождаване на костенурки
Освобождаването на костенурките е най-удовлетворяващата част от работата ни

В задълженията на екипа влизат следните дейности:

  1. Преки дейности с костенурките: прием, прегледи, обезпаразитяване, прилагане на лечение, зареждане на храна и вода, лечение, почистване на животните, загражденията и помещенията за настаняване; маркиране на гнезда, поддържане на изискуемите условия в инкубаторите; грижи за новоизлюпените костенурки, водене на регистър и снимков материал, маркиране  и транспортиране на костенурки до местата за освобождаване.
  2. Поддръжка на външни заграждения: подготовка на терена след зимния период, засаждане на подходящи ядивни растения; косене и плевене, подмяна на дървените огради на загражденията, които са амортизирани или изгнили с каменни, подмяна на скъсани предпазни мрежи, изграждане на нови заграждения и преустройство; овлажняване и почвена обработка на хълмовете за яйцеснасяне – разрохкавяване и внасяне на пясък          
  3. Поддръжкана сградите и вътрешни помещения: осигуряване на материали, консумативи и резервни части, належащи ремонтни работи; хигиенно обслужване и борба с вредители; в помещенията за незимуващи костенурки през зимата – поддържане на подходяща температура и влажност, почистване и смяна на субстарт на зимните волиери
  4. Административни дейности: прием на сигнали за намерени или пострадали костенурки; отчетна дейност (водене на регистър,подготовка на документация до РИОСВ, планови проверки на РИОСВ Бургас); поддръжка на уебсайт, подготовка и разпространение на информационни материали; водене на кореспонденцията и документацията
  5. Обществена дейност – работа с посетители – индивидуални и групови посещения, детски лагери; комуникация с  общини, областни администрации, медии, НПО, доброволци; чуждестранни специалисти, представители на спасителни центрове; участия в кампании, акции по освобождаване в отдалечени райони, медийни изяви, срещи и дискусии
Детски лагер в Центъра за костенурки
Природозащитната ни работа няма да е ефективна, ако не посеем зрънце любов у децата

ПОДДРЪЖКА

В този раздел се включват основните дейности по осигуряване на оптимални условия за настаняване, лекуване, възстановяване, яйцеснасяне, инкубиране, зимуване и доотглеждане на костенурките, като и по поддръжка на базата за посещения. През 2020 г. отново са осигурени материали, консумативи, уреди, инструменти и резервни части за поддръжка на външните и вътрешните сектори и са извършени належащи ремонтни работи за годината. Създадохме още едно ново повишение за яйцеснасяне. Подменени са старите инкубатори с два нови, закупени са нови терморегулатори, температурни датчици и цифрови термометри, осветителни тела, както и хладилник и фризер за медикаменти и съхранение на трупен материал. Някои от по-важните уреди и материали, закупени за поддръжка са: акумулатор, инвертор с UPS функция, електронна везна и два капани за хищници, благодарение на които успяхме да спрем влизането на язовци и белки в пределите на Центъра и изравянето на яйца и зимуващи костенурки. В ход е подмяна на плочника във входната част на Центъра. Едно от най-големите придобивки е сглобяема постройка с метална конструкция и термопанели с площ 28 кв.м., разделено на две помещения с по един вратопрозорец и животински входове. То ще разшири съществуващите зимни помещения за костенурки, които са с недостатъчно добра термоизолация и поради това по-трудно отопляеми.

Сглобяема постройка за костенурките
Сглобяемата постройка е в процес на изграждане

            Центърът за костенурки се старае да покрие европейските стандарти за работа с костенурки в спасителните центрове по отношение на експертиза, методология, човешки ресурси и инфраструктура. Това беше нашият стремеж за развитие през годините и благодарение на финансовата подкрепа на ПУДООС беше направена значителна стъпка напред. Като членове на IUCN до момента имахме възможност да черпим от опита на най-добрите специалисти и центрове в областта. С гордост можем да отбележим че се наблюдава и обратната тенденция – други дачерпят от нащия опит. Надяваме се, че сътрудничество ни в каузата за опазване на биоразнообразието ще продължи и в бъдеще.

Новоизлюпена костенурка
Оцеляването им е в нашите ръце

Related Posts

Вашият коментар