Естествени врагове

.


В България сухоземните костенурки влизат в менюто на няколко видове едри дневни грабливи птици и бозайници.

.

Дива свиня (Sus scrofa)

.

.

Вид, разпространен в цялата страна. Числеността и разпространението му се контролират преди всичко от човека.

.

Брадат лешояд (Gypaetus barbatus)

.

.

През последните повече от 120 години в България този лешояд е установяван само като “скитник”, поради което засега няма съществено значение от гледна точка регулацията числеността на костенурките.

.

Скален орел (Аquila chrysaetos)

.


.

Вид, за който сухоземните костенурки са основен хранителен ресурс в районите, където популациите им са с висока плътност. Този вид е рядък за България с численост 130-140 двойки и хищничеството не оказва съществено влияние върху числеността на популациите на сухоземни костенурки.

.

Египетски лешояд (Neophron percnopterus)

.


.

В районите с висока популационна плътност, сухоземните костенурките съставляват съществена част от хранителния му спектър. Тъй като в страната гнездят едва 65-70 двойки той не оказва сериозно влияние върху числеността им.

Понякога яйца и млади костенурки се унищожават от белки, язовци, лисици, чакали, гарвани.