Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

Начало » Проекти

 

Швейцарското сдружение Schildkroteninteressengemeinschaft Schweiz (SIGS) сътрудничи на ФГЧ в проект "Българо-швейцарско партньорство за развитие на Центъра за костенурки на Фондация „Геа Челониа". Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за партньорство и експертна помощ. Двете организации работиха за повишаване ефективността и ролята на центъра за костенурки като спасителен, туристически и научен център. Съвместната ни работа обхвана няколко направления: отглеждане, размножаване и рехабилитация на костенурки; оптимизиране на материалната база, свързана с работата с костенурки и посрещането на туристи... Повече


През 2012 г. Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд одобри за съфинансиране проекта на Фондация “Геа Челониа” “Устойчиви практики, спомагащи за защита на сухоземните костенурки в Източна Стара планина, Център за костенурки, с. Баня”. Той е насочен в две направления - създаване и промотиране на туристически продукт, насочен към опазване на глобално значими видове и стимулиране използването на алтернативни енергийни източници и предотвратяване замърсяването на въздуха. Повече

През 2010 г. Британският фонд People’s Trust for Endangered Species (PTES) одобри втори проект на ФГЧ. Неговата цел бе да проследи адаптационния успех на конфискувани шипоопашати костенурки (Testudo hermanni boettgeri ), предадени в центъра и впоследствие преместени в нови хабитати чрез използване на метода радиотелеметрия. Повече

От 06.11.2009 г. Фондация "Геа Челониа" стартира проект “Еминска планина – модел за устойчиво развитие и природозащита в района на Централното Черноморие”, одобрен за финансиране от Фонда за подкрепа на НПО в рамките на ФМ на ЕИП. Проектът е разработен по приоритетна област 1. Опазване на околната среда и насърчаване на устойчивото развитие Повече...


Eminska Mountain view
През юли 2009 г. ФГЧ спечели проект "Изграждане на капацитет за опазване на биоразнообразието в района на Еминска планина" по Програма "Място за живот 2009" на Фондация "ЕкоОбщност". Повече..

През март 2009 г. стартира проектът на ФГЧ "Опазване на сухоземните костенурки и техните местообитания в Източната част на Еминска Стара планина чрез преки консервационни мерки, развитие на устойчив екотуризъм на територията на община Несебър и популяризиране на дейностите", финансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд... повече.

С финансовата подкрепа на Rufford Small Grant (for Nature Conservation) беше реализиран проектът “Мерки за опазване на глобално застрашените видове сухоземни костенурки шипобедрена и шипоопашата (Testudo graeca ibera и Testudo hermanni boettgeri) по северното Черноморско крайбрежие на България ”, който обхвана района на север от Балчик... повече

Английският фонд People’s Trust for Endangered Species (PTES) финансира изпълнението на проект “Дейности по опазване на двата вида сухоземни костенурки - шипобедрена и шипоопашата (Testudo graeca ibera и Testudo hermanni boettgeri) по южното българско Черноморско крайбрежие"... повече.

 

 


През активния период на костенурките през 2007 г., Фондация "Геа Челониа" осъществи първия си проект, финансиран от спешния фонд на Българската Фондация Биоразнообразие (БФБ).... повече.