Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

Проект "Устойчиви практики, спомагащи за защита на сухоземните костенурки

в Източна Стара планина, Център за костенурки, с. Баня"

 

През 2012 г. Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд одобри за съфинансиране проекта на Фондация “Геа Челониа” “Устойчиви практики, спомагащи за защита на сухоземните костенурки в Източна Стара планина, Център за костенурки, с. Баня”. Той е насочен в две направления - създаване и промотиране на туристически продукт, насочен към опазване на глобално значими видове и стимулиране използването на алтернативни енергийни източници и предотвратяване замърсяването на въздуха.

 

Опазване на природата, устойчив туризъм и образование за околна среда

Проектът от изключителна важност за по-нататъшното развитие на центъра за костенурки като модерен демонстрационен център, работещ както за опазването на ценни биологични видове, така и за прилагане на устойчиви практики в областта на околната среда. Една от целите, които си е поставила ФГЧ е да допринася за устойчивото развитие на защитени зони и територии, както и на райони с високо биологично разнообразие, като съдейства за развитие на екологичен туризъм, биологично земеделие и други природосъобразни форми на икономическо развитие. Основният интерес на организацията е дългосрочното опазване на местообитанията на сухоземни костенурки в Еминска планина и в други райони от страната, поради което проектът е адресиран към въвеждането на принципите на устойчивия туризъм и образованието за околна среда.

 

 

Херпетологичен туризъм

Проектът разработва и прилага херпетологичен туризъм, тясно обвързан с опознаването и съхраняване на видовете и техните местообитания. Този тип туризъм предотвратява унищожаването на редица местообитания чрез икономически стимули и ползи за представителите на общността - широко включване в различни съпътстващи туристически услуги (хранене, настаняване, водачество, производство и продажба на сувенири и екологично чиста продукция). Привличане на повече туристи е от обществена значимост за района, който с периферното си местоположение в сянката на курортното ядро Несебър-Слънчев бряг остава изолиран за туристическия интерес. Херпетологичния туризъм е форма на ангажиране на местната общност и туристите към опазване на глобално значими видове от една страна и от друга – привличане на повече приходи, реализирани от туризъм в центъра за костенурки, респективно за домакинствата и общината.

 

Еколагери

В рамките на проекта се проведоха екотуристически инициативи, с цел ангажиране на повече деца и младежи в консервационни дейности, свързани със сухоземните костенурки, придобиване на ценни знания и умения за природата и взаимовръзките между компонентите и. Повишаването на екологичната култура на обществеността, особено на младите хора и устойчивото развитие и природоползване на района противодействат на продажбата на земи, застрояването им, бракониерството и други заплахи и спомагат за съхраняване на биоразнообразието. Екотуристическите лагери са предназначени за деца и младежи и дават ценни знания за природата и биологичните видове и в частност за двата вида сухоземни костенурки. По време на ежедневните херпетологични и орнитологични излети, участниците наблюдават характерните за района земноводни, влечуги и птици. Така се постига съчетаване на полезното с приятното – екологично образование и туризъм.

 

 

Демонстриране на устойчиви енергоспестяващи системи

 

В Центъра за костенурки като демонстрационен модел е инсталирана слънчева система, която сигурява отопление и битова гореща вода (БГВ). С изграждането и се постигна 80% енергоспестяване за БГВ, която преди това се осигуряваше изцяло от електрически бойлери. Отоплителната система на центъра за костенурки използва възобновяеми енергоизточници - дървесни пелети и слънчева енергия. Бойлер с две серпентини е свързан със слънчевата инсталация и с котела, работещ на пелети. Когато времето е слънчево, затоплянето на водата в бойлера става от слънчевия колектор, а когато е облачно и студено - от дървесните пелети.

 

 

 

Презентации на проекта

 

Представяне на дейността на ежегодната зелена бригада на доброволци на Атанасовско езеро.

 

Представяне на Узана Поляна Фест - Зелените идеи в действие.

Медийно отразяване

 

 


Проектът е финансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд.

 

Назад към проекти