Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

Проект “ Българо-швейцарско партньорство за развитие на Центъра за костенурки на Фондация „Геа Челониа”


 

 

Партньорство

 

 

Основната роля на Фондация „Геа Челониа” съгласно проекта е да повиши качеството на работа в Центъра за костенурки, да разшири материалната му база, да създаде контакти със швейцарски експерти и учени в областта на херпетологията и да предложи и популяризира туризъм от нов тип, с което да увеличи финансовия ресурс, необходим за издръжката на центъра и неговите обитатели.

Партньор на ФГЧ е Schildkroten-Interessengemeinschaft Schweiz (SIGS) – мощна организация, работеща за опазване на костенурките в Швейцария и по света, управляваща няколко станции за подслон на отглеждани в плен и изоставени костенурки, които по същество са аналог на центъра за костенурки на ФГЧ. Със своя опит в подпомагане на проекти за реинтродукция на костенурки, възстановяване на техните хабитати, популяризиране на проблемите по опазването им, разработване на научни методики, екологично образование и поддържане на изкуствени условия за отглеждане на изоставени костенурки, SIGS е изключително ценен партньор.

Двата партньора разпределиха задачите си по следния начин:

ФГЧ изцяло отговаряше за управлението и отчитането на проекта и разходването на средства. Подготви и организира изпълнението на всички дейности. Участва изцяло в дейностите, свързани с разработване на херпетологични маршрути, оптимизиране на инфраструктурата за отглеждане на костенурки (съгласно предписанията на партньора) и посрещане на туристи. Води документацията по проекта и кореспонденцията с фонда и заинтересувани страни.

Ролята на SIGS обхвана анализ на работата на центъра за костенурки, очертаване на слабостите, консултиране и обучение на екипа за преодоляване на пречките и ограниченията пред неговото развитие и постигане на висока ефективност и европейски стандарт.

Двете организации съвместно осигуриха публичност и прозрачност на проекта и разпространиха постигнатите резултати.

Във финансово отношение ФГЧ осигури 10 % от общия размер на разходите по проекта. Специалистите от SIGS работиха доброволно, като част от техния принос по проекта.

SIGS участва в проекта с трима свои експерта: Ролф Берглас специалист в областта на херпетологията (специализиран в изкуствено отглеждане на костенурки), Урс Йост - специалист в туристическия бранш и популяризирането на дестинации и Фридрих Вютрих - редактор на списание Testudo. В рамките на една седмица, те консултираха ФГЧ във всички сфери на работа, извършиха обучение на екипа, разработиха методики и стратегии за повишаване ефективността на работа на центъра, посетиха различни местообитания на земноводни и влечуги за определяне на най-подходящите от тях за включване към херпетологичните маршрути, които ще се предлагат на туристи. SIGS имаше за задача да популяризира центъра за костенурки като туристически и научен център на международно ниво и да свърже екипа му с швейцарски туристи и специалисти в сферата на херпетологията.

След завръщането на тримата експери от България, те представиха презентация за видяното, наученото, преподаденото и свършеното по проекта с богат снимков материал:

Презентация на Фриц Вютрих и Урс Йост, 14.6.2014 г, Публикация на събитието в множество немскоезични издания: в SIGS-Newsletter № 15 от 21.4.2014; в специализираното списание Testudowelt, в специализираното списание за костенурки TESTUDORADIATA.

Презентация на Ролф Берглас, 27.11.2014 г., секция Ааргау на SIGS. (Публикация)

Цялостно представяне на партньорската среща, проведена в рамките на Седмица на костенурките е публикувана от Ханс- Юрген Бидмон в едно от най-четените специализирани издания, посветени на костенурките - Schildkroeten im Fokus

 

 

Какво представлява Schildkroten-Interessengemeinschaft Schweiz (SIGS)?

SIGS е създадена през 1985 г., като обединение на общности по интереси, свързани със сухоземните костенурки в Швейцария. Основните функции на SIGS са да повиши знанията за костенурките и техните местообитания и да създаде адекватно отношение на обществеността към тях. SIGS участва в проекти за защита на различни видове костенурки и техните местообитания в страната и чужбина, извършва фундаментални научни изследвания, информационни и образователни кампании. Финансира различни изследователски проекти, дипломни работи и дисертации, свързани с костенурки, подкрепя съответните законови разпоредби. Сдружението издава специализирано уебсписание Testudo (www.sigs.ch), дава консултации онлайн и чрез горещата телефонна линия за насърчаване благосъстоянието на костенурки в плен. SIGS поддържа станции за подслон на изоставени костенурки. Автор е на многобройни брошури за хуманното отношение към животните. В момента тя се състои от 11 регионални секции, с над 1800 работещи членове. В организацията работят специалисти в областта на херпетологията, но също и такива с различни професии – например биолози, уеб-дизайнери, журналисти, фотографи. Регионалните секции имат независими дейности и функции, които цялостно допринасят за постигане целите на SIGS. Секциите са разположени в различни градове, със своя издателска и популяризационна дейност, уебсайт. Организацията притежава и ръководи няколко станции за подслон на изоставени костенурки, отглеждани като домашни любимци, оборудвани с всички необходими технически средства за отглеждане на животните – отоплителни инсталации, измервателни уреди за температура и влажност, специализирани отделения, зимовища, охранителни средства, апаратура и т.н.

Ежегодно SIGS отпуска средства за финансиране на проекти на стойност от 5000 до 80 000 CHF .

За повече информация посетете уебсайта на организацията.