Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

Проект “ Българо-швейцарско партньорство за развитие на Центъра за костенурки на Фондация „Геа Челониа”


 

Проектът

 

Центърът за костенурки е единствен по рода си в страната и ежегодно подслонява, оказва грижи и лечение на няколко стотици конфискувани или бедстващи костенурки. Той е включен към Заповед на МОСВ № РД-826/02.11.2012г. за определяне на местата, изпълняващи функции на спасителни центрове. В края на 2013 г. той е поставен пред задачата да покрие европейските стандарти за работа с костенурки в спасителните центрове по отношение на експертиза, методология, човешки ресурси и инфраструктура. Това е основното предизвикателство пред развитието на центъра, във връзка с което бе разработен проекта. Партньорството със швейцарската организация Schildkroteninteressengemeinschaft Schweiz (SIGS) подкрепи Центъра за костенурки в по-нататъшното му развитие и повиши ефективността и ролята му като спасителен, туристически и научен център. Съвместната ни работа обхвана няколко направления: отглеждане, размножаване и рехабилитация на костенурки; оптимизиране на материалната база, свързана с работата с костенурки и посрещането на туристи; разработване и предлагане на херпетологичен туризъм, привличане на туристи и научни специалисти в областта на опазване на костенурките. Ролята на SIGS бе да прецени ефективността на работа на екипа ни, да очертае слабостите, да консултира и обучени екипа ни за да се преодолеят пречките и ограниченията пред неговото развитие и да се постигне висока ефективност и европейски стандарт. Партньорът имаше задачата също така да популяризира Центъра за костенурки като туристически и научен център и да свърже екипа му с швейцарски туристи и специалисти в сферата на херпетологията.

Предвидените дейности включваха обучение, консултиране и възприемане на стандарти на работа в европейски спасителни центрове за костенурки от швейцарския партньор; инвестиционни дейности за оптимизиране на инфраструктурата, свързана с костенурките и посрещане на посетители, разработване, реализиране и популяризиране на херпетологичен туризъм, дейности за управление, публичност, прозрачност и контрол на проекта.

Центърът за костенурки е изграден в един от малкото Черноморски райони, незасегнати от курортно строителство - своеобразен остров, поддържащ голямо биоразнообразие заобиколен от луксозни курорти с огромен туристически поток. Приютявайки единствения център за костенурки в страната, той е обект на все по-голям интерес. Центърът обслужва значителен туристически поток, но приходите от входни такси са незначителни. Целта на ФГЧ бе да разшири възможностите си за реализиране на херпетологичен туризъм, с главен фокус сухоземните костенурки - нов за страната продукт, запълващ липсваща туристическа ниша. Основни ползватели на подобен вид екотуризъм засега са туристи от Западна и Северна Европа - основно Швейцария, Австрия, Германия, Великобритания, Дания и Скандинавските страни. Екипът ни разработи херпетологични маршрути, подготви и промотира 7 туристически програми, предлагани в 8 различни пакета според продължителността на престоя. Наличието на готови маршрути е от ключово значение за наблюдаване на животни в естествена среда. За гарантиране срещаемостта на животните на терен е необходимо те да се локализират с максимална точност. Ето защо през активния сезон на животните (от април до октомври) обхождахме хабитатите им и точките им на намиране локализирахме чрез GPS. Събрахме богата информация, направихме фотоалбуми на наблюдаваните животни и хабитати и разпространихме рекламна брошура, представяща дестинациите и предлаганите услуги.
Туристически програми, които предлагаме са 7:
Програма 1. Да опознаем костенурките – програма в Центъра на костенурки
Програма 2. Обиколка из Еминска планина - царството на костенурките и един от най-богатите херпетологични райони в България
Програма 3. Херпетологични обиколки по крайбрежието на Черно море
Програма 4. Радио-проследяване на костенурки
Програма 5. Фотографиране на костенурки и птици
Програма 6. Природни забележителности
Програма 7. Туристически обекти  

Осемте пакета включват предлаганите услуги: трансфер от летището или гарата във Варна/Бургас, настаняване в базата на центъра, турове за наблюдаване на животни и местообитания, защитени територии, културни обекти, радио-проследяване на костенурки. Предлаганите услуги са описани в брошури на три езика - български, немски и английски, в сайтовете на партньорите и се разпространяват сред туристическите агенции.