Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

Проект “ Сухоземните костенурки - осигуряване на устойчиво развитие

 

Фондация „Геа Челониа” партнира на Сдружение „Обществен компас” в наскоро стартирал проект за подобряване на екологичното състояние на сухоземните костенурки в страната.  Проектът „Сухоземните костенурки - осигуряване на устойчиво развитие” се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. В продължение на 18 месеца ще се провеждат редица консервационни и обществени дейности адресирани към опазване на двата вида сухоземни костенурки. Изчезването на костенурките от редица райони в страната наложи необходимостта от възстановяване на тези популации чрез повторно заселване. Това е сложен и поетапен процес, изискващ много ресурси, задължителна експертна оценка и мониторинг. Световният опит в тази насока е ограничен, което прави начинанието още по-отговорно и сложно. Проектът е насочен към решаването на една широко разпространена и порочна практика по отношение на костенурките, а именно изземването им от природата за отглеждане като домашни любимци или с цел консумация. Подобна проблематика съществува на много места в страната. Освен към двата вида сухоземни костенурки, проектът насочва внимание и към специализираните групи, които се занимават с опазването им. Ето защо набраният опит ще се систематизира в практическо ръководство, достъпно в Интернет и в печатен вид.

С оглед привличането на общественото внимание върху проблема по опазването на сухоземните костенурки е предвидено създаване на документален филм, популяризиращ тези древни влечуги като защитен вид и дейностите по опазването им, в които всеки един от нас може да бъде участник или най-малко съпричастен съмишленик. Проектът ще даде поле за разгръщане на доброволчество за каузата.

За да постигне своята цел и да получи широк отзвук, проектът се представя атрактивно и достъпно пред широката общественост. Обхваната е разнообразна палитра от целеви групи от най-малките граждани – учениците до представители на ловни стопанства, местни общности и местни власти, НПО, медии.