Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

Проект “Еминска планина – модел за устойчиво развитие и природозащита

в района на Централното Черноморие”

 

Проектът е насочен към опазване и управление на биологичното разнообразие в района на Еминска планина чрез консервационни дейности, екологично образование и популяризиране на устойчиви практики в областта на туризма.

 

Разработване на информационно-образователни програми за туристическо обслужване в Посетителския център за костенурки

Програмите са адаптирани за различни категории туристи, които посещават центъра - деца, ученици, студенти и стажанти, чуждестранни групи, специалисти от научните среди.

Изготвяне на дългосрочна стратегия за развитие на екотуризма в района с активно включване на местната общност

Стратегията е разработена от Стоян Йотов, Сдружение "Природа назаем", по поръчка на ФГЧ. Документът е полезен освен за община Несебър, в чиито административни граници принадлежи Еминска планина, също за всяка структура, занимаваща се и предлагаща екотуристически услуги, тъй като съдържа матрица за планиране на действия по специфични цели, заложени в стратегията за периода 2010-2013 г.

Популяризиране на района като екотуристическа дестинация

Екипът на ФГЧ се стреми да въздейства върху туристическия поток по оношение на информираността му за околната среда и правилно отношение и поведение сред природата. Основен принцип е опазването и устойчивото ползване на природните дадености, запазване на местните традиции и поминък и ограничаване навлизането на масовия туризъм и изграждането на мегатуристически комплекси. Акцентира се върху провеждане на зелени училища, доброволчески лагери, бригади и научни изследвания.

 

Мерки за възстановяване и поддържане на популациите на сухоземни костенурки на територията на Еминска планина

Контролираното излюпване на костенурки, които по-късно да бъдат освобождавани на подходящи места в района се прилага от 2002 г. Дългогодишния опит в тази насока дава положителни резултати. Този метод доказано осигурява по-висока излюпваемост на яйца, защита на младите екземпляри от хищничество до тяхното освобождаване, запазване на местния генотип чрез внимателен подбор на здрави местни полово зрели екземпляри. Повече

 

Провеждане на образователно зелено училище

От април 2010 г. ФГЧ стартира провеждане на обучителни мероприятия с привличане на все повече местни деца и младежи, като създава условия за траен интерес към природозащитата и допринася за формиране на позитивна нагласа и гражданско съзнание към опазването на околната среда. Повече

 

Провеждане на екологичен форум

На 27, 28 и 29 юли 2010 г. Фондация «Геа Челониа» проведе екологичен форум на открито. Целта на форума бе да покажем на гостите си очарованието на Еминска планина, в чиито предели влиза и защитена местност Иракли и неговото биоразнообразие, икономическите ползи от опазването му, възможностите за алтернативен туризъм, както и различни екологични практики, които можем да приложим в своето ежедневие. Повече

 

Национална среща на организациите, управляващи природозащитни центрове

За да се повиши ефективността на работа на Посетителския център за костенурки, както и на други подобни природозащитни центрове в страната, засилихме партньорството си и създадохме нови контакти с организации, управляващи природозащитни центрове. На 01 март 2010 г., ФГЧ, съвместно със СДП Балкани организира консултативна среща на организациите, управляващи такива центрове. Срещата се проведе в гр. Драгоман, в Центъра за опазване на влажните зони „Драгоманско блато”. След презентирането на двата проекта и дейностите на Центъра за костенурки и Центъра за опазване на влажните зони, участниците на срещата разказаха за работата на центровете, които представляват. Беше проведена дискусия за изграждането на национална мрежа от центрове и се обсъди създаването на Интернет портал. Срещата завърши с посещение на Драгоманското блато. Гостите се разходиха по дървени мостчета, наблюдаваха птици от кулата и научиха повече за използването на тръстика, камъш и папур за отопление.

Фотопреглед на срещата

Презентация:

Проект “Еминска планина – модел за устойчиво развитие и природозащита в района на Централното Черноморие”2. Център за костенурки - представяне

 

Изграждане на електронна мрежа на природозащитните центрове

Мрежата от природозащитни центрове включва 28 центъра от цялата страна, като броят им непрекъснато се увеличава. Порталът дава възможност за търсене на центрове по район или ключова дума. Освен каталог на центровете, той съдържа и пълно тяхно описание, карта, календар на събитията, фотогалерия и форум. Представителите на центровете могат да комуникират по между си и да обменят всякаква информация - в текстов формат или чрез прикачени файлове, благодарение на работещата мейлинг листа и виртуалната библиотека.

Вход към портала

 

 

Тази страница е създадена с финансовата подкрепа на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Геа Челониа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.

 

Назад