Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

Проект "Опазване на сухоземните костенурки и техните местообитания в Източната част на Еминска Стара планина чрез преки консервационни мерки, развитие на устойчив екотуризъм на територията на община Несебър и популяризиране на дейностите"

 

Проектът е насочен към опазване на двата вида сухоземни костенурки - шипоопашата и шипобедрена в района на Еминска планина чрез прилагане на преки природозащитни мерки, развитие на устойчив туризъм и изграждане на посетителски информационен център. Дейностите се осъществиха на територията на с.Баня и с. Емона, община Несебър, обхващайки и териториите на ЗМ „Иракли” и ЗЗ „Емине – Иракли”.

Намаляването на числеността на двата вида сухоземни костенурки е особено чувствително по Черноморското крайбрежие.

Застрояването на огромни площи с почивни комплекси, продажбата на необработваеми земеделски земи и застрояването им с хотели, вилни селища и спортни съоръжения води до унищожаване и разпокъсване на крайбрежните местообитания, където сухоземните костенурки все още се срещат. Освен разрушаването на хабитатите, за намаляване числеността на сухоземните костенурки по Черноморското крайбрежие допринася и директното унищожаване или увреждане на екземпляри. Слабата информираност и липсата на ангажираност от страна на местните общности и туристите е главен съпътстващ негативен фактор.
Проектът предложи спешни мерки за спасяване на сухоземните костенурки и защита на техните местообитанията. Бяха определени четири хабитата на костенурки, подложени на застрояване, както и хабитати, подходящи за бъдещо развитие на популацията. Чрез организирани спасителни акции с участието на доброволци костенурките бяха събрани от застрашените хабитати и преместени в нова територия със статут на законова защита. За да може да се следи адаптирането в новия хабитат беше събирана информация за състава, структурата и състоянието с основни данни за всяка костенурка, преди и след преместването. На основата на тази информация се поддържа ГИС база данни.
С цел повишаване на информираността на живущите и приходящите в района по проблемите на опазване на биоразнообразието и в частност на сухоземните костенурки, проектът създаде добри условия за развитие на устойчив екотуризъм с изграждане на Посетителски център, посветен на сухоземните костенурки, оборудван с образователна зала с аудиовизуални и интерактивни елементи. Центърът беше изграден в с. Баня, община Несебър, на 6 км. от Иракли. За целта бе закупен имот с двор и подходяща сграда, която беше основно ремонтирана, обзаведена и оборудвана за целите на посетителския център. Центърът беше завършен и официално отвори врати на 10.09.2010 г.

 

Етапи от строително-ремонтните работи на посетителския център

Сградата на посетителския център преди ремонта Началото на промяната Ето как изглежда центъра в момента Ето как изглежда центъра в момента
Април 2009 г.
Юли 2009 г.
Септември 2009 г.
Ноември 2009 г.
Октомври 2010 г.

 

Разработвайки този проект, Фондация "Геа Челониа" приложи на практика природоориентирания подход при развитието на екотуризма и образованието за околна среда, допринесе за повишаване информираността по въпросите за опазването на ценни биологични видове и спомогна за разбиране на икономическите ползи от доброто състояние на биоразнообразието. Проектът се изпълняваше в рамките на 18 месеца, стартирайки през март 2009 г.

 

 


Проектът е финансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд.

 

Назад към проекти