Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

Проект "Предприемане на мерки по спасяване на сухоземни костенурки от строителни
обекти, застрашаващи популациите в района на Черноморието"

 

През активния период на костенурките през 2007 г., Фондация Геа Челониа осъществи първия си проект, финансиран от спешния фонд на Българската Фондация Биоразнообразие за предприемане на мерки по спасяване на сухоземни костенурки от строителни обекти, застрашаващи популациите в района на Черноморието. Проектът беше изпълнен в периода юни-ноември 2007 г.

Целта на проекта беше да се спасят костенурки от райони, най-вече в северното Черноморие, подложени на тотално унищожение в резултат на строителството на курортни комплекси и голф игрища.

Бяха проучени новостроящите се голф игрища и хотелски комплекси между с. Топола и с. Божурец, нос Хумата, Слънчев Бряг и долината на р. Вая. От направените огледи се установи, че местообитанията в тези райони са силно засегнати от развиваща се в момента строителна дейност, а повечето са частично или напълно унищожени. Бяха извършени 4 акции за спасяване на костенурки от посочените райони. За всички събрани костенурки беше изготвена база данни, съдържаща всички основни характеристики: вид; пол; дължина, ширина и височина на карапакса; тегло; възраст, дата и място на намиране, дата и място на освобождаване.

При задържането в центъра за вътрешно и външно обезпаразитяване, някои женски костенурки снесоха яйца. Впоследствие, 26 шипобедрени костенурки и 22 шипоопашати бяха излюпени в създаден специално за целта инкубатор. Новоизлюпените бяха освободени заедно с възрастните костенурки. Някои от новоизлюпените (9 шипоопашати и 7 шипобедрени костенурки), поради недостатачно доброто си физическо състояние, бяха задържани за презимуване в изкуствени условия и бяха освободени през пролетта на 2008 г. Като резултат от проекта 281 костенурки (163 шипобедрени и 118 шипоопашати ), бяха спасени и преместени в незасегнати местообитания в ЗМ „Иракли”, ЗМ „Смриките”, резерват „Ропотамо” и ЗМ „Бежаново”. Всички костенурки са маркирани с маркер на района, в който са събрани, в съответствие с методиката, приета от Националната работна група за опазване на земноводните и влечугите в България и с уникален идентификационен номер, съгласно Stubbs et. al. (1984).

В хода на проекта, на доброволни начала взеха участие някои от най-утвърдените специалисти в областта на херпетологията и въпросите по опазване на българската херпетофауна. Успешната работа по изпълнението на проекта, практически постави основите на екипа на фондацията и началото на ежегодни мерки по спасяване на костенурки от хабитати с подобна съдба.
Tortoises found in a building site
Tortoises in trouble
Building site
Rescued