Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

Екип

 

Иво Иванчев ИВО ИВАНЧЕВ

Член на Специализираната група за сухоземни и сладководни костенурки към комисията за оцеляване на видовете към Международния съюз за защита на природата (IUCN/SSC Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group), Управител и учредител на Фондация Геа Челониа, член на Българското херпетологично дружество (БХД) и Националната работна група за опазване на земноводните и влечугите в България (НРГОЗВБ). Автор на няколко публикации.

 

 


Ива Лаловска

ИВА ЛАЛОВСКА

Експерт европейски проекти, младежки и доброволчески дейности. Магистър, специалност "Ландшафтология и опазване на природната среда" към Геолого-географския факултет на Софийски университет и специалист еколог. Член на НРГОЗВБ.