Фондация Геа Челониа Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

ФОНДАЦИЯ   ГЕА   ЧЕЛОНИА

Опазване на сухоземните костенурки в България

 

 

Фондация Геа Челониа: Опазване и изучаване на сухоземните костенурки в България

 

 

 

 

Дейности

 

 

 

Научни изследвания

 

Естествените характеристики на района и създадените условия в центъра са много благоприятни за провеждането на множество наблюдения и изследвания върху биологията и екологията на двата вида. От особено значение е комбинацията на наблюдения върху диви популации и екземпляри на затворено, като част от естественият хабитат.

 

 

Мониторинг на популацията на сухоземни костенурки в Източна Стара планина

 

 

До 2006 г. по-значимите резултати при наблюдения върху дивата популация в района са следните: числено съотношение между половете, териториално поведение, денонощна и сезонна активност, сезонност на размножаване, срокове и места за яйцеснасяне, инкубация и излюпване, нарастване, развитие и поведение на новоизлюпените, нестандартни елементи на поведение и морфологични изменения на панцера, лимитиращи фактори, етническо проучване, местообитания, хибернация и негативно влияние на горските пожари върху числеността. Дългосрочните наблюдения върху популацията в Еминска планина са първите такива в България. Резултатите освен научна стойност, могат да послужат и за изграждането на по-успешни стратегии за опазването на костенурките в бъдеще, като проблемите в другите части от Българският ареал най-вероятно не се различават съществено.

 

 

Консервационни мерки

 

 

Една от основните цели е да бъдат направени по-нататъшни проучвания върху плътността и спецификите на популацията на сухоземни костенурки в Еминска планина за да се определят факторите, които са от съществена важност за оцеляването и в контекста на опазването на един от последните останали хабитати по Черноморското крайбрежие. В резултат, голяма част от района ще бъде предложен за защита съгласно българското законодателство. Районът е много благоприятен поради местоположението си в централната част на Черноморското крайбрежие, като приютява и единствения център за костенурки в страната. Той съвсем естествено ще се превърне в обект на дългосрочни дейности по опазване и проучване на костенурките. Нашата визия е че консервационните дейности трябва да се съсредоточат на територии със стабилен бъдещ защитен статус.

 

 

Поддържане на база данни

 

 

Систематизацията и визуализацията на събраните данни до момента са постигнати на базата на ГИС технология, с използване на MapInfo софтуер. Информационната база съдържа геореферентни данни за всеки маркиран екземпляр от дивата популация в Еминска планина - вид, пол, размери, предполагаема възраст, тегло, отличителни белези и др. В последно време, с помощта на специалисти, ГИС беше разширена с нови слоеве - топография, раститеност, геоморфология, геология и т.н.

 

 

Отглеждане на костенурки

 

Основните източници на екземпляри за повторно въвеждане са излюпените и отгледани в центъра костенурки и тези които са конфискувани от властите или доброволно предадени от граждани. От 2003 г. насам в центъра са излюпени стотици костенурки от двата вида. През 2006г първите 74 екземпляра T. hermanni и 37 екземпляра T.graeca достигнали три-годишна възраст (и някои по-едри дву-годишни) бяха освободени в ЗМ Иракли.

 

 

Посещения

 

Центърът за костенурки ежегодно се посещава от близо 1000 души, които в по-голямата си част са туристи, като почти 40 % от тях са чужденци. През годините от създаването си изградихме посетителска база и подготвихме интересни предизвикателства за нашите гости. Базата ни разполага с експозиционна база с информационни материали, оборудвана с аудио и видео техника и подходяща за различни мероприятия, стаи за гости, самостоятелно помещение за хранене и готвене. Създадохме различни по вид, обхват и продължителност туристически програми и пакети, подходящи за всички възрасти. Всяка година в периода април - октомври организираме херпетологични обиколки по интересни маршрути, където нашите гости наблюдават в естествената им среда всички видове земноводни и влечуги, срещащи се по българското Черноморско крайбрежие. За децата, които са най-важният фактор за бъдещото оцеляване на костенурките провеждаме зелени училища, образователни лагери, бригади и развлекателни мероприятия, свързани с костенурките и тяхното опазване. Повече информация за посетителската функция на центъра можете да прочетете тук.